ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรับผู้รั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน นข 1827 นราธิวาส โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กข 9409...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับปูพื้นรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 8210 นราธิวา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง กลุ่มนิเทศ กลุ่มส่งเสริม แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน และการคัดแ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กข 7...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน แ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำแผน การติดตาม ประเมิน และ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 page 1 / 47