============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ร่วมไว้อาลัยรดน้ำศ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับ พลเอก .

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมคณะอนุกร.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการพิจารณาจ.

กลุ่มอำนวยการ
ประเมินสัมฤทธิผลผู.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการบร.

กลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติกิจกรรมเข้า.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม และพบป.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ประเมินผลการปฏิบัต.

บ้านตามุง
กิจกรรมบัณฑิตน้อยแ.

บ้านแคนา
กิจกรรมค่ายภาษาอัง.

บ้านแคนา
ประชุมแลกเปลี่ยนเร.

บ้านแคนา
ประชุมคณะครูและบุค.

บ้านแคนา
โครงการเกษตรเพื่ออ.

บ้านทําเนียบ
กิจกรรมเข้าค่ายลูก.

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
โครงการส่งเสริมป้อ.

บ้านทําเนียบ
ผู้ตรวจราชการกระทร.

วัดเชิงเขา(แดงอุทิ..
กิจกรรมเข้าค่ายลูก.

บ้านตามุง
รางวัลชนะเลิศระดับ.

บ้านเปล
กิจกรรมทัศนศึกษาขอ.

บ้านเปล
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน นข 1827 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับปูพื้นรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 8210 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง กลุ่มนิเทศ กลุ่มส่งเสริม และกลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)]
 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นและถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 6.00x52.00 เมตร [บ้านเปล]
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [บ้านหัวเขา]
 เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านกาเด็ง]
 ประกาศโรงเรียนบ้านกาแร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านกาแร]
 ประกาศราคากลางสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ห้องน้ำห้องส้วม)น [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :